Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต.


๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ วันพ่อแห่งชาติ


ทรงพระเจริญ

 

 

 
สิงห์บุรี ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง 21 พ.ย.2552


 
ICT ชุมชน  


กระทรวง ICT แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คัดเลือก และเสนอชุมชน ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยกรอก แบบสำรวจ และส่งสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 นี้

 

 

 
ประชุมชี้แจง อบต.


การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น(อบต.)
พ.ศ. 2552 วันที่ 15 กันยายน 2552 ณ อาคาร 2 ชั้น 3  รูปทั้งหมด