Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน

-การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

-การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 

 รายละเอียด

 เปิดตัวโครงการและเริ่มนับถอยหลังเพื่อจัดทำสำมะโนและเคหะ พ.ศ.2553

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัด เปิดตัวโครงการและนับถอยหลังเพื่อจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ผ่านทาง VDO Conference ณ ห้องนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด  รูปทั้งหมด

 

 

 รับการตรวจราชการ 


สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้อนรับนางสาวประเทือง ดีดพิณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้ตรวจราชการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2552    รูปทั้งหมด