Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน /อบรมเชิงปฏิบัติการ /สำรวจแผนที่

4 ก.พ. 51 ข้าราชการเข้าร่วมงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน

        

 
 29 ม.ค.51 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คอมพิวเตอร์กับการใช้งานจริง"

 

 

 

 

 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2551