Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การตรวจราชการ

            การตรวจราชการ
นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม     รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
ตรวจราชการ  ณ  สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550