Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด

 

การประชุมเปิดตัว โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (TPD info)

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  จัดประชุมเปิดตัวโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด(TPD info)
พื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้กับผู้ใช้ข้อมูลภายในจังหวัด
โดยมีนายประภาศ  บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด 
เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2550  
    ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี