Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด ครั้งที่ 1/2549


นางอาฑิตยา  ยิ่งสูง สถิติจังหวัดสิงห์บุรี 
    ใน ฐานะคณะทำงานและเลขานุการฯ คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี        โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี      (นายปราณีต  บุญมี) เป็นประธาน