Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550

สนง.สถิติ จ.สิงห์บุรี ขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2549 -28 ก.พ. 2550 โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สถานประกอบการก่อสร้าง สถานประกอบการขนส่งทางบกและตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงพยาบาล เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นและช่วยให้ผู้บริหารในภาคเอกชนเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และภาวะการผลิตในสาขาที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลมาตรฐาน และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ บริหารและควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งทางราชการออกให้หรือโทร. 036-507-191