Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

1

   ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้แต่งตั้งให้ นางพรรณทิพา  เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีเป็นคณะทำงานจัดเวทีเสวนาฯ ระดับอำเภอ ( อำเภอบางระจัน ) และระดับตำบล ( ตำบลสระแจง ) ร่วมกับนายอำเภอและทีมปฏิบัติการตำบลคนสิงห์บุรี มีหน้าที่ ดำเนินการจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการปฏิรูป 11 ประเด็น โดยเชิญบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ได้แก่ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ กลุ่มภาคแกนนำทางการเมือง กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มภาคสังคมและกลุ่มอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ระดับตำบล (ตำบลสระแจง) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง อำเอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมเสวนาฯ 120 คน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ระดับอำเภอ ( อำเภอบางระจัน ) ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้เข้าร่วมเสวนา ฯ 300 คน