Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี

2

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1619/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้แต่งตั้งนางพรรณทิพา  เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เป็นหัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร