Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี

3

การดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี

- จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.2557

ครั้งที่ 2 วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.2557


- จัดประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด

    1. ชุดข้อมูลข้าวไรซ์เบอรี่  เมื่อวันที่  สิงหาคม  พ.ศ.2557
    2. ชุดข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศาสนา  เมื่อวันที่ สิงหาคม  พ.ศ.2557
    3. ชุดข้อมูลเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาวะ  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.2557