Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

มอบของที่ระลึก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

41

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นผู้แทน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในจังหวัดสิงห์บุรี มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ นายณรงค์ อ่อนสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน