Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

   โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

MLuckwFrame
 นางธิรดา ชัยเดชอัครกุล
  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
Boss Academic 02.1
นางนันทนา บุญสร้าง นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง
นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
webbasok

tod2

 นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์  นายทศพร สอนโต
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

4   8 5  1 
  นางณภัทร  จันทร์ยุ้ย  นางพัฒนฉัตร  คงขำ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง น.ส.จิตรหทัย  ปัตตาลาโพธิ์
พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

 9  11  2  6
น.ส.กฤษณา  แก้วเข้ม น.ส.ภาราดา  พวงผกา น.ส.วันดี  โกธรรม น.ส.สุดารัตน์  สุภิสิงห์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

P Pook
นางสุภาสินี  ชานก
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ลูกจ้างชั่วคราว

7  photo no 13   3
น.ส.นารีรัตน์  ตาระเกตุ - ว่าง - น.ส.ภาวิดา  ทองนิ่ม นายโชติวัฒน์  ปรัชเจริญวนิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 2
 นายอิทธิภาส ทองย้อย  น.ส.ประภาภรณ์ กอนผึ้ง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

ภูพหลยุทธ์