Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

   โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

bosslek1
  นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ 
  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
Boss Academic 02.1
นางนันทนา บุญสร้าง นายภานุวัฒน์ ชัยระแหง
นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
webbasok

tod2

 นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์  นายทศพร สอนโต
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

4   8 5  1 
  นางณภัทร  จันทร์ยุ้ย  นางพัฒนฉัตร  คงขำ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง น.ส.จิตรหทัย  ปัตตาลาโพธิ์
พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

 9  11  2  6
น.ส.กฤษณา  แก้วเข้ม น.ส.ภาราดา  พวงผกา น.ส.วันดี  โกธรรม น.ส.สุดารัตน์  สุภิสิงห์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 Untitled-2 Recovered
 นายพิทยา  เขียวรี 
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ลูกจ้างชั่วคราว

7  12  13   3
น.ส.นารีรัตน์  ตาระเกตุ นางสุภาสินี  ชานก น.ส.ภาวิดา  ทองนิ่ม นายโชติวัฒน์  ปรัชเจริญวนิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 champ 02.2
นายอิทธิภาส  ทองย้อย  นายศรุต  ภูพหลยุทธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์

 

 

ภูพหลยุทธ์