โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

   โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

boss
  นางแสงอรุณ  บุญศรี 
  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี 

ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน

ฝ่ายปฏิบัติการสถิติ
15  14
นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ส.อ.เทพสฤษดิ์  ตงลิ้ม
นักวิชาการสถิติชำนาญการ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ
 moo 16
 นายอนุชา  พรมบุตร  นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

4   8 5  1 
  นางณภัทร  จันทร์ยุ้ย  นางพัฒนฉัตร  คงขำ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง น.ส.จิตรหทัย  ปัตตาลาโพธิ์
พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

 9  11  2  6
น.ส.กฤษณา  แก้วเข้ม นางภาราดา  พวงผกา น.ส.วันดี  โกธรรม น.ส.สุดารัตน์  สุภิสิงห์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 10
น.ส.กนกพร  เชาว์ตระกูล
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ลูกจ้างชั่วคราว

7  12  13   3
น.ส.นารีรัตน์  ตาระเกตุ นางสุภาสินี  ชานก น.ส.ภาวิดา  ทองนิ่ม นายโชติวัฒน์  ปรัชเจริญวนิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 17  Female  Male  Male
นายโอภาส  วังปลาทอง  น.ส.ไพริณ  ช่างเพียร  นายชัยวัฒน์  กลิ่นหอม  นายอิทธิภาส  ทองย้อย
พนักงานขับรถ