Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

   โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

boss
  นางแสงอรุณ  บุญศรี 
  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี 

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
15  14
นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ส.อ.เทพสฤษดิ์  ตงลิ้ม
นักวิชาการสถิติชำนาญการ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
 moo 16
 นายอนุชา  พรมบุตร  นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

พนักงานราชการ

4   8 5  1 
  นางณภัทร  จันทร์ยุ้ย  นางพัฒนฉัตร  คงขำ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง น.ส.จิตรหทัย  ปัตตาลาโพธิ์
พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ

 9  11  2  6
น.ส.กฤษณา  แก้วเข้ม นางภาราดา  พวงผกา น.ส.วันดี  โกธรรม น.ส.สุดารัตน์  สุภิสิงห์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 10
น.ส.กนกพร  เชาว์ตระกูล
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ลูกจ้างชั่วคราว

7  12  13   3
น.ส.นารีรัตน์  ตาระเกตุ นางสุภาสินี  ชานก น.ส.ภาวิดา  ทองนิ่ม นายโชติวัฒน์  ปรัชเจริญวนิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 champ  Male
นายอิทธิภาส  ทองย้อย  นายศรุต  ภูพหลยุทธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์

 

 

ภูพหลยุทธ์