Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

 

mix21

 

สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท       จังหวัดอุทัยธานี