Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จังหวัดสิงห์บุรีจัดงาน"เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี" ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึง 4 มกราคม 2558

10581

                      ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายชโลธร ผาโคตร) แสดงเป็น พระเจ้าอู่ทอง สถิติจังหวัดสิงห์บุรี(นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์) แสดงเป็นพระมเหสี รองพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ แสดงเป็น พระบรมไตรโลกนารถ รองอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ แสดงเป็น พระเจ้าตากสิน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี แสดงละคร เรื่อง"สิงห์บุรี....มหัศจรรย์แห่งเมืองธรรมะ เมืองทองของแผ่นดิน"