Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้กับส่วนราชการ”

Mou

 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้กับส่วนราชการ”   จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน       ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกำหนด