Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

pa

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี    เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โดยมีนางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี