Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

pa

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี    เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โดยมีนางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี