Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี ด้วย 3 อ.2ส.

ka2

                 22 เม.ย.2558 เวลา 16.30 น. นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี ด้วย 3 อ.2ส.  จัดโดย นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯเพื่อกระตุ้นและเสนอแนวทาง   ในการออกกำลังกาย