Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี

 

s2วันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโครงการข้าราชการสิงห์บุรี สร้างสุขภาพดี ด้วย 3อ.2ส. (เต้นแอร์โรบิก) นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม