Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

p4

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558   ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2   และวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี