Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

h4

   วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธาน ประชุมการติดตามการประเมินผลการดำเนินโครงการ สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่ง ใส่ใจบริการ ดำเนินการสำรวจโดย สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี