Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ทดสอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558

 

              วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย สำนักสถิติสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก Unicef ทดสอบแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี