Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภค

 h1

                                                    วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภค บริโภค และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง 2 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี