Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จัดประชุมระดมความคิดเครือข่ายภาคประชาชน

h3

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับทีมที่ปรึกษา โครงการศีกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา(นายนิคม เกิดขันหมากและคณะ)จัดประชุมระดมความคิดเครือข่าย ภาคประชาชน (Focus Group)ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุม 73 คน