Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา

m3

วันที่ 21 กันยายน 2558 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ และปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่การดำเนินงาน โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราเจ้าพระยา ณ โรงแรมริชมอนด์ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร