Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียง

m2

วันที่ 24 กันยายน 2558 นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน ให้คำปรึกษาแนะนำการนำหลักปรัชญาพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน  การดำเนินชีวิต และการจัดทำบัญชีครัวเรือน