Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง

m4

วันที่ 30 กันยายน 2558 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง นายชโลธร ผาโคตร            ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายรังสรรค์ ตันเจริญ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเกษียณอายุราชการ และย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดอุดรธานี   และจังหวัดลพบุรี