Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

S11

                วันที่ 3 พ.ย. 58   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวาย  ผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี          นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีและข้าราชการ ร่วมรับเสด็จ