Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

S11

                วันที่ 3 พ.ย. 58   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวาย  ผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี          นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดสิงห์บุรีและข้าราชการ ร่วมรับเสด็จ