Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สังเกตการณ์สำรวจ

 S12

      วันที่ 5 พ.ย. 58 นางวิจิตรา ผจงวิริยาทร เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติสังคม สำนักสถิติสังคม และนางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สังเกตการณ์สำรวจโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี