Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การประชุมเชิงปฏิบัติกา

 

s33

วันนี้ 22 มีนาคม 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานบูรณาการจัดกรอบแผนยุทธศาสตร์ พลังงานระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่1/2559 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงการจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้และการเข้าถึงพลังงานทดแทนให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมด้วย