Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

รดน้ำดำหัว ขอพรสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

A2

วันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีจัดรดน้ำดำหัว ขอพรสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2559 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว