Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560

 

Y1                 วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัด