Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

A1

           วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ระดับจังหวัด ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี