Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

 

M5         วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 สถิติจังหวัดสิงห์บุรีร่วม สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี