Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี”

M1

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะทำงาน จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีสถิติจังหวัดสิงห์บุรีเป็นคณะทำงานและเลขานุการ