Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่ : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559

 

m4                  สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่   : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ ดำเนินโดยการ ประสานงานและจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายอาสาสมัครฯ และมอบหมวก “มาดี-สถิติ-สิงห์บุรี”เพื่อเป็นสัญลักษณ์เครือข่ายอาสาสมัครฯ