Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 

S1

วันที่ 11 ส.ค. 59 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี