Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีเปิดหอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

O1  

วันที่ 3 พฤศจิกายน2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิด “หอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเผยแพร่พระเกรียติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี   จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”และจัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งให้บริการถวายอาลัยออนไลน์และสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการฯ (แบบสอบถามออนไลน์) ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรีศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี