Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 N1.1

       วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ

"ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา" ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี