Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560

bannersingburi07.2  

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำปี 2560


ร่างชุดข้อมูลกลาง 4 ชุด


      ร่างชุดข้อมูลข้าว     ร่างชุดข้อมูลท่องเที่ยว    ร่างชุดข้อมูลผู้สูงอายุ      ร่างชุดข้อมูลขยะ


Rjpg T.1.1 O.1.1 G.1.1


ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์


    ชุดข้อมูลข้าวไรซ์เบอรี่        ชุดข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงศาสนา       ชุดข้อมูลเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาวะ

RB1 TT1  CH1


Metadata ชุดข้อมูลกลาง 4 ชุด


metadata1 metadata2metadata3jpg metadata4


ร่างรายงานสถานการณ์/ร่าง Infographic ชุดข้อมูลกลาง

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลข้าว /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลข้าว

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลท่องเที่ยว /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลท่องเที่ยว

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลผู้สูงอายุ /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลผู้สูงอายุ

ร่างรายงานสถานการณ์ชุดข้อมูลขยะ /ร่าง Infographic ชุดข้อมูลขยะ