Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และการพัฒนาแผนที่ตำแหน่งบ้านและอาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ

M1.2

 

       วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมอบรมชี้แจง “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และการพัฒนาแผนที่ตำแหน่งบ้านและอาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ” ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ   อำเภอเมือง   จังหวัดสิงห์บุรี