Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ)

FC1 

 

        วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ)" ต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม  ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ   อำเภอเมือง   จังหวัดสิงห์บุรี