Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คณะข้าราชการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

A1.2 

        ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะข้าราชการพร้อมทั้งพนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) ต่อที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี