สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2559