สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2560