Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน

18742105 1485842058148686_2056751392_n

     วันที่  25  พฤษภาคม  2560  นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าของโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยา                                                         

>>ชมภาพบรรยากาศ<<