Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์

 Qgis_9328

    วันที่  30 พฤษภาคม  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  จัดอบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์  ให้กับข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี   สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี                           

>>ชมภาพบรรยากาศ<<