Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

98274

     วันที่  26  พฤษภาคม  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีได้รับเกียรติจาก นายธเนศ  รุ่งโรจน์ชัยพร  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  และนายอานนท์  จันทวิช  ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมคณะผู้ติดตาม  เดินทางมาตรวจราชการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคและให้นโยบายการบริหารงาน  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี