สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน 2560