สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2560